Profily organizátorov

 

Katarína Hlavandová riaditeľka neziskovej organizácie Barbora

Venuje sa neformálnemu vzdelávaniu a výchove detí a mládeže z Pezinka a okolia. V rámci dlhodobého dobrovoľníckeho pôsobenia vykonáva organizáciu letných táborov, je spoluorganizátorkou podujatia Pezinský Permoník a participuje na tvorbe rôznych vzdelávacích podujatí. Katarína Hlavandová má významný podiel na vzniku Klubu Malých permoníkov, ktorého cieľom je prispieť k všeobecnému prehľadu a znalostiam z oblasti prírodných vied a environmentálnej výchovy. V roku 2013 je bolo udelené čestné členstvo Malokarpatského baníckeho spolku.

Jiří Vitáloš zakladateľ neziskovej organizácie Barbora, Pezinok

Venuje sa mineralógii, baníctvu, histórii a s tým súvisiacim činnostiam, najmä v okolí Pezinka. Je organizátorom a spoluorganizátorom rôznych podujatí v meste Pezinok, patria medzi ne každoročne organizované podujatia Pezinský Permoník a Orbis Harmoniae, Hradné slávnosti a okrem toho rôzne výstavy a propagačné podujatia o baníctve a mineralógii. Má významný podiel na vzniku projektu Pezinské panstvo.
Jiří Vitáloš je iniciátor založenia Malokarpatského baníckeho spolku a pôsobí v ňom i naďalej ako člen rady. Zúčastňuje sa baníckych a mineralogických podujatiach doma i v zahraničí.
Venuje sa aj publikačnej činnosti. Je spoluautorom viacerých článkov o baníctve a mineralógii, ktoré vyšli v našich i zahraničných médiách. Ďalšou z činností je spolupráca na filmových a reklamných projektoch.
Jeho záujem o baníctvo a históriu okolia Pezinka viedol k objaveniu pozostatkov pezinského hradu. Pri tejto príležitosti Jiřímu Vitálošovi a Petrovi Wittgrúberovi udelil primátor mesta mimoriadne ocenenie – Pamätnú plaketu primátora mesta Pezinok – „za rozhodujúci podiel na objavení Pezinského hradu, organizovanie archeologického výskumu, popularizáciu historických objavov a dejín mesta v tlači, za organizovanie Pezinského Permoníka a za vznik a vyznačenie Banského náučného chodníka“.
Úzka spolupráca s Petrom Tučekom viedla k objaveniu nového minerálu pre Slovensko s názvom Brandholzit z Perneka, kde ide o druhú opísanú lokalitu na svete a znovuobjavenie vzácneho typového minerálu s názvom Schafarzikit z Perneka. Ďalším zaujímavým nálezom bolo nájdenie pozostatkov padlého ruského vojaka 2. svetovej vojny, ktorého po nevyhnutných úkonoch pochovali s vojenskými poctami za účasti pred-staviteľov vlády SR, Veľvyslanectva Ruskej Federácie v SR, Ministerstva obrany SR, Mesta Pezinok a iných organizácii v Pezinku a Bratislave.